Зареждане...

Общи условия за ползване

1. ПРЕДМЕТ
1.1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на www.pekarnamaestro.bg, които уреждат правилата за използването на www.pekarnamaestro.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА
2.1. „АЛМАРКЕТ” ООД е дружество със седалище и адрес на управление България, гр. Русе, с. Бъзън, ул. Камчия 7, с ЕИК 203611454.
2.2. „АЛМАРКЕТ” ООД администрира сайта и електронния магазин www.pekarnamaestro.bg. „АЛМАРКЕТ” ООД щe бъде наричано за краткост по-долу „АЛМАРКЕТ” ООД
2.3. Можете да се свържете с „АЛМАРКЕТ” ООД на посочения по-горе адрес, както и на телефон 0877802858 или на и-мейл адрес almarketbg@gmail.com.

3. ДЕФИНИЦИИ
3.1. Купувач – лице, което е сключило договор за покупко-продажба през www.pekarnamaestro.bg
3.2. Продавач – „АЛМАРКЕТ” ООД.
3.3 Сайт – домейна www.pekarnamaestro.bg и неговите поддомейни.
3.4. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта на „АЛМАРКЕТ” ООД по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
3.5. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.
3.6. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.
3.7. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.
3.8. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
3.9. Съдържание
• цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
• всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
• информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
• информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
• данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.
3.12. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

4. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Общите условия на „АЛМАРКЕТ” ООД са задължителни за всички потребители на САЙТА.
4.2. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте:
(а) се запознали внимателно с общите условия за използването му;
(б) се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „АЛМАРКЕТ” ООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.
4.4. „АЛМАРКЕТ” ООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия „АЛМАРКЕТ” ООД ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
4.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.
4.7. „АЛМАРКЕТ” ООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, „АЛМАРКЕТ” ООД уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
4.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат променени от „АЛМАРКЕТ” ООД по всяко време и могат да съдържат грешки.
4.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от „АЛМАРКЕТ” ООД се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.
4.10. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. „АЛМАРКЕТ” ООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
5.1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
5.1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.
5.2. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.
5.3. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на изпращане на Поръчка към Продавача посредством бутона „ПОТВЪРДИ ПОРЪЧКАТА:, което се явява последна стъпка от финализирането на Заявката.
5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА
6.1. Достъпът до www.pekarnamaestro.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2. „АЛМАРКЕТ” ООД си запaзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на „АЛМАРКЕТ” ООД по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на „АЛМАРКЕТ” ООД, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. „АЛМАРКЕТ” ООД не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.
6.3. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с „АЛМАРКЕТ” ООД на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.
6.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.
6.5. „АЛМАРКЕТ” ООД може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.
6.6. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
6.7. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

7. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ
7.1. Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Сайта, са изключителна собственост на „АЛМАРКЕТ” ООД.
7.2. „АЛМАРКЕТ” ООД има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
7.3. Нищо в сключения между „АЛМАРКЕТ” ООД и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на „АЛМАРКЕТ” ООД последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на „АЛМАРКЕТ” ООД върху Съдържаниетo. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на „АЛМАРКЕТ” ООД.
7.4. Всякакво Съдържание до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
7.5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
7.6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на „АЛМАРКЕТ” ООД за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между „АЛМАРКЕТ” ООД и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на „АЛМАРКЕТ” ООД, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.
7.7. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на „АЛМАРКЕТ” ООД няма да се счита за съгласие от страна на „АЛМАРКЕТ” ООД да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от „АЛМАРКЕТ” ООД.
7.8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от „АЛМАРКЕТ” ООД.

8. ПОРЪЧКА
8.1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
8.2. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
8.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
8.4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
8.5. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й.
8.6. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП“), купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемане на стоките. В конкретния случай, обаче, Потребителите нямат право на отказ по чл. 50 от ЗЗП по отношение на Продуктите Mаестро, тъй като Продуктите Маестро, предлагани от „Алмаркет” ООД са продукти с кратък срок на годност по смисъла на чл. 57, т. 4 от ЗЗП.
8.7. Независимо от горното, Потребителят има право: да предяви рекламация, в рамките на 30 (тридесет) минути, считано от часа на получаване на доставката на поръчани Маестро Продукти, в случай че Поръчката не е пълна или в случай че доставените Продукти не съответстват на направената Поръчка. Ако рекламацията е направена след този срок „Алмаркет” ООД не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации. Потребителят може да направи рекламация по някои от следните начини: (1) на място в търговския обект на Безглутенова Пекарна Маестро, от който е получил готовата Поръчка, (2) чрез обаждане по телефон 0877802858 или (3) чрез имейл, изпратен до електронния адрес на „Алмаркет” ООД: almarketbg@gmail.com. „Алмаркет” ООД има право да поиска от Потребителите да представят снимка на рекламирания Продукт, за да може да прецени основателността на рекламацията.
8.8. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това.
8.9. За да успеете да подадете правилна и коректна поръчка, молим следвайте следните инструкции:
Добавете продукти в кошницата - запознайте се добре с продуктите на „„АЛМАРКЕТ” ООД. Характеристиките на всяко изделие са подробно описани. Премерете всички предимства и функции на продукта и ако те Ви удовлетворяват натиснете бутон „Купи сега”. Посредством това действие Вие добавяте продукта във виртуалната Ви кошница и отбелязвате съгласие с характеристиките и параметрите на продукта. Това не означава, че го купувате. В последствие Вие можете да промените количествата или да го премахнете от кошницата. Извършете същото действие и за останалите продукти, които желаете да закупите.
Прегледайте Вашата виртуална кошница – в горния десен ъгъл на Вашия екран се визуализира картинка на кошница. Щракнете с курсора върху нея.Това действие ще Ви отведе във Вашата кошница. Тук можете да видите всички продукти, които сте добавили. Посредством бутона за изтриване, Вие можете да премахнете даден продукт от нея. В кошницата можете също да промените количеството на съответен продукт, който желаете. По подразбиране количеството е единица.
Потвърдете продуктите от Вашата кошница – след като сте добавили всички продукти, които желаете, е необходимо да потвърдите, че наистина искате да закупите тези продукти. За да потвърдите Вашата кошница, е необходимо да натиснете бутон „Следваща стъпка”. С това действие Вие се съгласявате с продуктите, които са описани в кошницата, както и с тяхното количество.
Въведете Вашите данни – Моля попълнете всички задължителни данни, които са ни необходими, за да изработим и доставим Вашата поръчка. Следващото важно нещо което трябва да отбележите е „начина на доставка“. Условие за регистриране на поръчка е съгласието с Настоящите общи условия и Политиката за обработка на лични данни.
Направете Вашата поръчка – за да подадете поръчка към „„АЛМАРКЕТ” ООД , е необходимо да натиснете бутон „Потвърди”. С това действие Вие ни изпращате Вашата поръчка и подписвате договор за доставка, от който произтичат отговорностите на страните.
В знак, че Вашата поръчка е приета, Вие ще получите съобщение на указаната от Вас електронна поща.

9.ПОВЕРИТЕЛНОСТ
9.1. Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на „АЛМАРКЕТ” ООД, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от „АЛМАРКЕТ” ООД: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглжедане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.
9.2. Клиентът се съгласява да предостави на „АЛМАРКЕТ” ООД неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, назависимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът да може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. „АЛМАРКЕТ” ООД няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.
9.3. С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват „АЛМАРКЕТ” ООД или трети лица, които са партньори на „АЛМАРКЕТ” ООД и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидето от конкретното законодателство, както и други дружества, с които „АЛМАРКЕТ” ООД може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.
9.4. С предоставянето на свои лични данни на „АЛМАРКЕТ” ООД Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на „АЛМАРКЕТ” ООД, регистрирано в регистъра на Българското Национално надзорно ведомство за обработване на лични данни и дава изричното си и еднозначно съгласие тези данни да бъдат съхранявани, използвани и обработвани съгласно целите, упоменати в т. 11.1.

10. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ
10.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта www.pekarnamaestro.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.
10.2. „АЛМАРКЕТ” ООД издава фискален бон за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Сайта от „АЛМАРКЕТ” ООД. Клиентът получава фискалния бон физически заедно със Стоката.

11. ДОСТАВКА НА СТОКИ
11.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез превозвач на адрес, посочен от Купувача или на място в Пекарната, в зависимост от избора на Клиента.
11.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.
11.3. Доставката на артикули се заплаща и е на стойност 2лв. независимо от сумата на поръчката.

12. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
12.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна.

13. ОТГОВОРНОСТ
13.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
13.2. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

14. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
14.1. „АЛМАРКЕТ” ООД е регистриран в Българския Регистър за обработка на личните данни.
14.2. Съгласно изискванията на Българския Закон за защитата на личните данни, „АЛМАРКЕТ” ООД е задължен да обработва личните данни при условия, гарантиращи тяхното съхранение и недопускане на случайната им загуба и само за посочените цели.
14.3. Целта на събирането на данните е:
- уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им,
- рекламиране на Стоките и Услугите,
- административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите,
- изпълнение и доставка на поръчките, подадени от Клиента,
14.4. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на „АЛМАРКЕТ” ООД, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени за целите описани в т.17.3 от настоящите общи условия.
14.5. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата, предвидени от Българското законодателство, а именно:
- защитата на лицата относно обработката на личните данни и свободното им движение,
- правото на информираност,
- правото да променя личните си данни,
- правото на възражение,
- правото да не бъдете подложени на еднолично решение,
- правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му,
- правото да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни
- правото да бъде „забравен“
Алмаркет“ ООД не събира, използва и обработва лични данни с чувствителен характер.
14.6. Купувачът се съгласява и разрешава на „АЛМАРКЕТ” ООД да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които „АЛМАРКЕТ” ООД може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него Стоки и Услуги, застрахователни дружества, Доставчици и Производители.
14.7. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.
14.8. Платформата, обект на тези общи условия, не използва бисквитки.
14.9. За сигурността на потребителя АЛМАРКЕТ ООД е осигурил защитена криптирана интернет връзка и данните на Клиента, които се въвеждат, са максимално защитени.
14.10. АЛМАРКЕТ ООД обработва данните на Клиента на договорно основание, с цел сключването и изпълнението на поръчката.

15. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
15.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

Дата на редакция: Февруари 2023г.